• 08:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:39

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:29

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:29

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:29

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:29

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,827,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:29

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,827,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,202,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,202,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:04

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,327,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,327,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:44

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:19

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:39

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,862,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:14

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:39

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری