• 09:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:27

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:27

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:27

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:25

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:25

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,340,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,340,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:32

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:32

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,572,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:37

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:27

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:02

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:25

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:32

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:17

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,236,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:25

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:25

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:27

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,864,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,864,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,669,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:42

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,938,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:42

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,938,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,938,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی