• 19:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,743,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,743,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,317,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,317,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 22:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,935,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی