• 23:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:29

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:54

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:54

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:54

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,202,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:49

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,202,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:49

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,202,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:54

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,202,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:59

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:49

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,327,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:49

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,327,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:29

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:14

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:39

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:39

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری