• 13:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,732,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری