• 09:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:52

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:52

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:52

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,702,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:55

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:52

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,744,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی