• 22:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:20

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:20

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,388,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,777,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,819,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:30

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 04:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 05:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,939,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:05

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,257,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,543,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,606,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی