• 10:15

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:46

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:41

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری