• 19:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,621,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:17

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,479,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:17

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی