• 20:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,117,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:40

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:11

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:35

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:06

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 02:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 04:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 02:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 04:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,473,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی